{category_name}

Tên doanh nhân : Ông Nguyễn An Ninh
Ngày sinh:
Quốc gia: 66
Quốc tịch hiện tại: Việt Nam
Nơi ở hiện tại: Việt Nam
Quê quán:
Trình độ văn hóa:
Văn bằng:
Chuyên ngành:
Công việc:
Quá trình hoạt động:
Thái độ chính trị:
Tổ chức:
Quan hệ:
Tiểu sử:
Địa chỉ: 333 Cao Thắng, phường 8, TP Cà Mau
Email: camimex@hcm.vnn.vn
Website: www.camimex.com.vn
Điện thoại: (+84)780.3831608
Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản và  XNK Cà Mau
Lĩnh vực kinh doanh: 295
Nhu cầu hợp tác:
Doanh số:
Ghi chú: