{category_name}

Tên doanh nhân : Ông Nguyễn Huy Hoàng
Ngày sinh:
Quốc gia: 66
Quốc tịch hiện tại: Việt Nam
Nơi ở hiện tại: Việt Nam
Quê quán:
Trình độ văn hóa:
Văn bằng:
Chuyên ngành:
Công việc:
Quá trình hoạt động:
Thái độ chính trị:
Tổ chức:
Quan hệ:
Tiểu sử:
Địa chỉ: KCN Cảng cá Tắc cậu, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang
Email: info@huynam.net
Website: www.huynam.com.vn
Điện thoại: (+84)773.616128
Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Huy Nam
Lĩnh vực kinh doanh: 295
Nhu cầu hợp tác:
Doanh số:
Ghi chú: