{category_name}

Tên doanh nhân : Ông Alex Ng Chan Kok
Ngày sinh:
Quốc gia: 66
Quốc tịch hiện tại:
Nơi ở hiện tại:
Quê quán:
Trình độ văn hóa:
Văn bằng:
Chuyên ngành:
Công việc:
Quá trình hoạt động:
Thái độ chính trị:
Tổ chức:
Quan hệ:
Tiểu sử:
Địa chỉ: KCN Bắc Chu Lai, KKTM Chu Lai, Tam Hiệp, Núi Thành, Quảng Nam
Email: alexngck@ccivn.com.vn
Website:
Điện thoại: +84 510.2226388
Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH CCI Việt Nam
Lĩnh vực kinh doanh: 291
Nhu cầu hợp tác:
Doanh số:
Ghi chú: