{category_name}

Tên doanh nhân : Ông Yoshitaka Takao
Ngày sinh:
Quốc gia: 66
Quốc tịch hiện tại:
Nơi ở hiện tại:
Quê quán:
Trình độ văn hóa:
Văn bằng:
Chuyên ngành:
Công việc:
Quá trình hoạt động:
Thái độ chính trị:
Tổ chức:
Quan hệ:
Tiểu sử:
Địa chỉ: Cảng Tiên Sa, Quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng
Email: vjc@dng.vnn.vn
Website: n/a
Điện thoại: (+84)511 3831382
Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Sản xuất nguyên liệu giấy Việt Nhật
Lĩnh vực kinh doanh: 289
Nhu cầu hợp tác:
Doanh số:
Ghi chú: