{category_name}

Tên doanh nhân : Ông Chen Wen Wei
Ngày sinh:
Quốc gia: 66
Quốc tịch hiện tại:
Nơi ở hiện tại:
Quê quán:
Trình độ văn hóa:
Văn bằng:
Chuyên ngành:
Công việc:
Quá trình hoạt động:
Thái độ chính trị:
Tổ chức:
Quan hệ:
Tiểu sử:
Địa chỉ: Xã Nghi Hợp, Huyện Nghi Lộc, Tỉnh Nghệ An
Email: ngheanpp@gmail.com
Website: n/a
Điện thoại: (+84)38.3944871
Tên doanh nghiệp: Công ty Liên doanh Trồng và Chế biến Cây nguyên liệu Giấy xuất khẩu Nghệ An
Lĩnh vực kinh doanh: 289
Nhu cầu hợp tác:
Doanh số:
Ghi chú: