{category_name}

Tên doanh nhân : Ông Phan Văn Cường
Ngày sinh:
Quốc gia: 66
Quốc tịch hiện tại: Việt Nam
Nơi ở hiện tại: Việt Nam
Quê quán:
Trình độ văn hóa:
Văn bằng:
Chuyên ngành:
Công việc:
Quá trình hoạt động:
Thái độ chính trị:
Tổ chức:
Quan hệ:
Tiểu sử:
Địa chỉ: Cụm Công nghiệp - Tiểu thủ công nghệ Nam Chu Lai, Xã Tam Nghĩa, Núi Thành, Quảng Nam
Email: pisocoquangnam.vn@gmail.com
Website: n/a
Điện thoại: (+84)510.6525046
Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Lâm sản Pisico Quảng Nam
Lĩnh vực kinh doanh: 289
Nhu cầu hợp tác:
Doanh số:
Ghi chú: