{category_name}

Tên doanh nhân : Ông Dương Phú Minh Hoàng
Ngày sinh:
Quốc gia: 66
Quốc tịch hiện tại: Việt Nam
Nơi ở hiện tại: Việt Nam
Quê quán:
Trình độ văn hóa:
Văn bằng:
Chuyên ngành:
Công việc:
Quá trình hoạt động:
Thái độ chính trị:
Tổ chức:
Quan hệ:
Tiểu sử:
Địa chỉ: 448 Hùng Vương - Khối 3 Thanh Hà - TP Hội An - Tỉnh Quảng Nam
Email: office@CamhaFurniture.com
Website: www.Camhafurniture.com
Điện thoại: (+84)5103861319
Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Cẩm Hà
Lĩnh vực kinh doanh: 289
Nhu cầu hợp tác:
Doanh số:
Ghi chú: