{category_name}

Tên doanh nhân : Ông Huỳnh Thặng
Ngày sinh:
Quốc gia: 66
Quốc tịch hiện tại: Việt Nam
Nơi ở hiện tại: Việt Nam
Quê quán:
Trình độ văn hóa:
Văn bằng:
Chuyên ngành:
Công việc:
Quá trình hoạt động:
Thái độ chính trị:
Tổ chức:
Quan hệ:
Tiểu sử:
Địa chỉ: Thôn Tam Vị, xã Lộc Tiến, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế
Email: huynhthangpisico@yahoo.com
Website:
Điện thoại: (+84)543684008
Tên doanh nghiệp: Công ty CP Chế biến lâm sản xuất khẩu PISICO Huế
Lĩnh vực kinh doanh: 289
Nhu cầu hợp tác:
Doanh số:
Ghi chú: