{category_name}

Tên doanh nhân : Ông Kang Hwa Soo
Ngày sinh:
Quốc gia: 66
Quốc tịch hiện tại:
Nơi ở hiện tại: Việt Nam
Quê quán:
Trình độ văn hóa:
Văn bằng:
Chuyên ngành:
Công việc:
Quá trình hoạt động:
Thái độ chính trị:
Tổ chức:
Quan hệ:
Tiểu sử:
Địa chỉ: Cụm CN xã Lạc Sơn, Huyện Đô Lương, Nghệ An
Email: n/a
Website:
Điện thoại: +84 383710381
Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Prex Vinh
Lĩnh vực kinh doanh: 34
Nhu cầu hợp tác:
Doanh số:
Ghi chú: