{category_name}

Tên doanh nhân : Ông Lý Phước Nghĩa
Ngày sinh:
Quốc gia: 66
Quốc tịch hiện tại: Việt Nam
Nơi ở hiện tại: Việt Nam
Quê quán:
Trình độ văn hóa:
Văn bằng:
Chuyên ngành:
Công việc:
Quá trình hoạt động:
Thái độ chính trị:
Tổ chức:
Quan hệ:
Tiểu sử:
Địa chỉ: Cụm Công nghiệp Tam Quan, Hoài Nhơn, Tỉnh Bình Định
Email: apic@anphatinvest.com.vn
Website: www.anphatinvest.com.vn
Điện thoại: (+84)56.3765957
Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần đầu tư An Phát
Lĩnh vực kinh doanh: 34
Nhu cầu hợp tác:
Doanh số:
Ghi chú: