{category_name}

Tên doanh nhân : Bà Nguyễn Thị Khuê
Ngày sinh:
Quốc gia: 66
Quốc tịch hiện tại: Việt Nam
Nơi ở hiện tại: Việt Nam
Quê quán:
Trình độ văn hóa:
Văn bằng:
Chuyên ngành:
Công việc:
Quá trình hoạt động:
Thái độ chính trị:
Tổ chức:
Quan hệ:
Tiểu sử:
Địa chỉ: Xóm Núi, Đắc Lộc, Vĩnh Phương, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Email: n/a
Website: n/a
Điện thoại: (+84)58.3725905
Tên doanh nghiệp: Doanh nghiệp tư nhân Thanh Khuê
Lĩnh vực kinh doanh: 280
Nhu cầu hợp tác:
Doanh số:
Ghi chú: