{category_name}

Tên doanh nhân : Ông Eric Gerard Leleu
Ngày sinh:
Quốc gia: 66
Quốc tịch hiện tại:
Nơi ở hiện tại:
Quê quán:
Trình độ văn hóa:
Văn bằng:
Chuyên ngành:
Công việc:
Quá trình hoạt động:
Thái độ chính trị:
Tổ chức:
Quan hệ:
Tiểu sử:
Địa chỉ: Lô A11, Khu Công nghiệp Trà Đa, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai
Email: n/a
Website: www.ldcommodities.com
Điện thoại: +84 593735118
Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Louis Dreyfus Commodities Việt Nam
Lĩnh vực kinh doanh: 296
Nhu cầu hợp tác:
Doanh số:
Ghi chú: