{category_name}

Tên doanh nhân : Ông Ngô Văn Ích
Ngày sinh:
Quốc gia: 66
Quốc tịch hiện tại: Việt Nam
Nơi ở hiện tại: Việt Nam
Quê quán:
Trình độ văn hóa:
Văn bằng:
Chuyên ngành:
Công việc:
Quá trình hoạt động:
Thái độ chính trị:
Tổ chức:
Quan hệ:
Tiểu sử:
Địa chỉ: 58 B Hai Tháng Tư, Vĩnh Hải, Nha Trang
Email: nhatrangseafoods@nhatrangseafoods.vn
Website: http://nhatrangseafoods.com/
Điện thoại: (+84)583.831033
Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Nha Trang Seafoods F17
Lĩnh vực kinh doanh: 295
Nhu cầu hợp tác:
Doanh số:
Ghi chú: