{category_name}

Tên doanh nhân : Bà Nguyễn Thị Phi Anh
Ngày sinh:
Quốc gia: 66
Quốc tịch hiện tại: Việt Nam
Nơi ở hiện tại: Việt Nam
Quê quán:
Trình độ văn hóa:
Văn bằng:
Chuyên ngành:
Công việc:
Quá trình hoạt động:
Thái độ chính trị:
Tổ chức:
Quan hệ:
Tiểu sử:
Địa chỉ: KCN Dịch vụ Thủy sản Thọ Quang, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng
Email: thuanphuoc@dng.vnn.vn
Website: www.thuanphuoc.com.vn
Điện thoại: (+84)511.3920920
Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Thủy sản và  Thương mại Thuận Phước
Lĩnh vực kinh doanh: 295
Nhu cầu hợp tác:
Doanh số:
Ghi chú: