{category_name}

Tên doanh nhân : Đinh tuấn Hùng
Ngày sinh: 23 10 1963
Quốc gia: 74
Quốc tịch hiện tại: Anh
Nơi ở hiện tại: Luân Đôn
Quê quán: Hải Phòng
Trình độ văn hóa: 16
Văn bằng:
Chuyên ngành:
Công việc: kinh doanh
Quá trình hoạt động:
Thái độ chính trị: Yêu nước
Tổ chức: Hội viên Hội doanh nghiệp Việt Nam tại Anh
Quan hệ: Bình thường
Tiểu sử:
Địa chỉ: 1 Farmilo Road , Walthamston , London E17 8JZ
Email:
Website:
Điện thoại:
Tên doanh nghiệp:
Lĩnh vực kinh doanh: 26,37
Nhu cầu hợp tác:
Doanh số:
Ghi chú: