{category_name}

Tên doanh nhân : Ông Choi Young Don
Ngày sinh:
Quốc gia: 66
Quốc tịch hiện tại:
Nơi ở hiện tại:
Quê quán:
Trình độ văn hóa:
Văn bằng:
Chuyên ngành:
Công việc:
Quá trình hoạt động:
Thái độ chính trị: Yêu nước
Tổ chức:
Quan hệ: Tốt
Tiểu sử:
Địa chỉ: Đường 206, Khu CN Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên
Email:
Website:
Điện thoại: +84321 3980292
Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Taeyang Việt Nam
Lĩnh vực kinh doanh: 294
Nhu cầu hợp tác:
Doanh số:
Ghi chú: