{category_name}

Tên doanh nhân : Ông Jeong Nam Ki
Ngày sinh:
Quốc gia: 66
Quốc tịch hiện tại:
Nơi ở hiện tại:
Quê quán:
Trình độ văn hóa:
Văn bằng:
Chuyên ngành:
Công việc:
Quá trình hoạt động:
Thái độ chính trị: Yêu nước
Tổ chức:
Quan hệ: Tốt
Tiểu sử:
Địa chỉ: Đại An, TP. Hải Dương, Hải Dương
Email:
Website: www.huyndai-kefico.com
Điện thoại: (84) 0320 355 5990
Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Kefico Việt Nam
Lĩnh vực kinh doanh: 294
Nhu cầu hợp tác:
Doanh số:
Ghi chú: