{category_name}

Tên doanh nhân : Ông Tanaka Kenji
Ngày sinh:
Quốc gia: 66
Quốc tịch hiện tại:
Nơi ở hiện tại:
Quê quán:
Trình độ văn hóa:
Văn bằng:
Chuyên ngành:
Công việc:
Quá trình hoạt động:
Thái độ chính trị: Yêu nước
Tổ chức:
Quan hệ: Tốt
Tiểu sử:
Địa chỉ: Khu Công nghiệp Thăng Long, huyện Đông Anh, Hà  Nội
Email:
Website:
Điện thoại: +84 4.38812795
Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Hal Việt Nam
Lĩnh vực kinh doanh: 294
Nhu cầu hợp tác:
Doanh số:
Ghi chú: