{category_name}

Tên doanh nhân : Ông Jang Byung Ki
Ngày sinh:
Quốc gia: 66
Quốc tịch hiện tại:
Nơi ở hiện tại:
Quê quán:
Trình độ văn hóa:
Văn bằng:
Chuyên ngành:
Công việc:
Quá trình hoạt động:
Thái độ chính trị: Yêu nước
Tổ chức:
Quan hệ: Tốt
Tiểu sử:
Địa chỉ: Cụm Công nghiệp Đồng Lạng, Phù Ninh, Tỉnh Phú Thọ
Email: bkjang@jmplastics.co.kr
Website: www.jmplastics.co.kr
Điện thoại: (+84)120.3860571
Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH JM Plastics Việt Nam
Lĩnh vực kinh doanh: 290
Nhu cầu hợp tác:
Doanh số:
Ghi chú: