{category_name}

Tên doanh nhân : Ông Du Dong Chao
Ngày sinh:
Quốc gia: 66
Quốc tịch hiện tại:
Nơi ở hiện tại:
Quê quán:
Trình độ văn hóa:
Văn bằng:
Chuyên ngành:
Công việc:
Quá trình hoạt động:
Thái độ chính trị: Yêu nước
Tổ chức:
Quan hệ: Tốt
Tiểu sử:
Địa chỉ: khu công nghiệp Hải Yên, TP. Móng Cái, Quảng Ninh
Email: pttduong@texhong.com
Website: www.texhong.com
Điện thoại: +84333779186
Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Khoa học kỹ thuật Texhong Ngân Long
Lĩnh vực kinh doanh: 34
Nhu cầu hợp tác:
Doanh số:
Ghi chú: