{category_name}

Tên doanh nhân : Ông Nguyễn Văn Khanh
Ngày sinh:
Quốc gia: 66
Quốc tịch hiện tại: Việt Nam
Nơi ở hiện tại: Việt Nam
Quê quán:
Trình độ văn hóa:
Văn bằng:
Chuyên ngành:
Công việc:
Quá trình hoạt động:
Thái độ chính trị: Yêu nước
Tổ chức:
Quan hệ: Tốt
Tiểu sử:
Địa chỉ: Xã Đoan Bái, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang
Email: haphonggarment@gmail.com
Website:
Điện thoại: +84 240 2471701
Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần May Xuất khẩu Hà Phong
Lĩnh vực kinh doanh: 34
Nhu cầu hợp tác:
Doanh số:
Ghi chú: