{category_name}

Tên doanh nhân : Ông Nguyễn Hữu Phải
Ngày sinh:
Quốc gia: 66
Quốc tịch hiện tại: Việt Nam
Nơi ở hiện tại: Việt Nam
Quê quán:
Trình độ văn hóa:
Văn bằng:
Chuyên ngành:
Công việc:
Quá trình hoạt động:
Thái độ chính trị: Yêu nước
Tổ chức:
Quan hệ: Tốt
Tiểu sử:
Địa chỉ: 349 Đường Giáp Hải, Dĩnh Kế, TP. Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang
Email: bagarco@hn.vnn.vn
Website: www.bagarco.com.vn
Điện thoại: (+84)240.3558156
Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần - Tổng Công ty May Bắc Giang
Lĩnh vực kinh doanh: 34
Nhu cầu hợp tác:
Doanh số:
Ghi chú: