{category_name}

Tên doanh nhân : Ông Yoo Young Bok
Ngày sinh:
Quốc gia: 66
Quốc tịch hiện tại:
Nơi ở hiện tại:
Quê quán:
Trình độ văn hóa:
Văn bằng:
Chuyên ngành:
Công việc:
Quá trình hoạt động:
Thái độ chính trị: Yêu nước
Tổ chức:
Quan hệ: Tốt
Tiểu sử:
Địa chỉ: KCN Yên Phong I, Yên Trung, Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh
Email: hong.ngoc@samsung.com
Website: www.samsung.com
Điện thoại: 241.37
Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam
Lĩnh vực kinh doanh: 288
Nhu cầu hợp tác:
Doanh số:
Ghi chú: