{category_name}

Tên doanh nhân : Ông Hoàng Thanh Tân
Ngày sinh:
Quốc gia: 66
Quốc tịch hiện tại: Việt Nam
Nơi ở hiện tại: Việt Nam
Quê quán:
Trình độ văn hóa:
Văn bằng:
Chuyên ngành:
Công việc:
Quá trình hoạt động:
Thái độ chính trị: Yêu nước
Tổ chức:
Quan hệ: Tốt
Tiểu sử:
Địa chỉ: Thị trấn Sơn Dương, Huyện Sơn Dương, Tỉnh Tuyên Quang
Email: che_tt@hn.vnn.vn
Website:
Điện thoại: (+84)27.3835226
Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Chè Tân Trào
Lĩnh vực kinh doanh: 287
Nhu cầu hợp tác:
Doanh số:
Ghi chú: