{category_name}

Tên doanh nhân : Nguyễn đức Thành
Ngày sinh: 27 10 1954
Quốc gia: 74
Quốc tịch hiện tại: Anh
Nơi ở hiện tại: Luân Đôn
Quê quán: Hà Nội
Trình độ văn hóa: 17
Văn bằng: Kỹ sư
Chuyên ngành: cơ khí
Công việc: Kinh doanh nhà hàng
Quá trình hoạt động:
Thái độ chính trị: Yêu nước
Tổ chức: Hội viên Hội doanh nghiệp Việt Nam tại Anh
Quan hệ: Tốt
Tiểu sử:
Địa chỉ: 4 Coldhabour Lane Camberwell Green , London SE5 9KR
Email:
Website:
Điện thoại:
Tên doanh nghiệp:
Lĩnh vực kinh doanh: 31,32
Nhu cầu hợp tác:
Doanh số:
Ghi chú: