{category_name}

Tên doanh nhân : Ông Mark Andrew Barnett
Ngày sinh:
Quốc gia: 66
Quốc tịch hiện tại:
Nơi ở hiện tại:
Quê quán:
Trình độ văn hóa:
Văn bằng:
Chuyên ngành:
Công việc:
Quá trình hoạt động:
Thái độ chính trị: Yêu nước
Tổ chức:
Quan hệ: Tốt
Tiểu sử:
Địa chỉ: Cụm CN Đa Nghề Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh
Email: sales@pbpspice.com
Website: www.pbpspice.com
Điện thoại: (+84)4.38784618
Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Hương Gia vị Sơn Hà
Lĩnh vực kinh doanh: 302
Nhu cầu hợp tác:
Doanh số:
Ghi chú: