{category_name}

Tên doanh nhân : Bà Bùi Thị Thanh Tâm
Ngày sinh:
Quốc gia: 66
Quốc tịch hiện tại: Việt Nam
Nơi ở hiện tại: Việt Nam
Quê quán:
Trình độ văn hóa:
Văn bằng:
Chuyên ngành:
Công việc:
Quá trình hoạt động:
Thái độ chính trị: Yêu nước
Tổ chức:
Quan hệ: Tốt
Tiểu sử:
Địa chỉ: 6 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà nội
Email: khkd@vinafood1.com.vn
Website: www.vinafood1.com.vn
Điện thoại: 04.39351574
Tên doanh nghiệp: Tổng Công ty Lương Thực Miền Bắc
Lĩnh vực kinh doanh: 300
Nhu cầu hợp tác:
Doanh số:
Ghi chú: