{category_name}

Tên doanh nhân : Ông Nguyễn Trường Sơn
Ngày sinh:
Quốc gia: 66
Quốc tịch hiện tại: Việt Nam
Nơi ở hiện tại: Việt Nam
Quê quán:
Trình độ văn hóa:
Văn bằng:
Chuyên ngành:
Công việc:
Quá trình hoạt động:
Thái độ chính trị: Yêu nước
Tổ chức:
Quan hệ: Tốt
Tiểu sử:
Địa chỉ: 170 Đường Giải Phóng, Hà Nội
Email: vilexim@hn.vnn.vn
Website: www.vilexim.com.vn
Điện thoại: (+84)4.38694171
Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và  Hợp tác đầu tư VILEXIM
Lĩnh vực kinh doanh: 300
Nhu cầu hợp tác:
Doanh số:
Ghi chú: