{category_name}

Tên doanh nhân : Huỳnh Thị Ánh Tuyết
Ngày sinh:
Quốc gia: 86
Quốc tịch hiện tại: Việt Nam
Nơi ở hiện tại: Algeria
Quê quán:
Trình độ văn hóa: 20
Văn bằng:
Chuyên ngành:
Công việc:
Quá trình hoạt động:
Thái độ chính trị:
Tổ chức:
Quan hệ:
Tiểu sử:
Địa chỉ: Alger-Algerie
Email: anhtuyet1960@yahoo,com
Website:
Điện thoại: 213557566449
Tên doanh nghiệp: Kavico
Lĩnh vực kinh doanh: 24
Nhu cầu hợp tác: Mua buôn
Doanh số: 40,000 $
Ghi chú: