Văn bản pháp lý

Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
11/2020/TT-BCT Thông tư Quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu 15/06/2020
27/NQ-CP Nghị quyết số 27⁄NQ-CP, ngày 5⁄4⁄2016 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 36-NQ⁄TW của Bộ Chính trị khóa IX về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2016 - 2020. 05/04/2016
24/2015/TT-BLĐTBXH Thông tư quy định chi tiết thi hành khoản 6 Điều 14 Nghị định 87⁄2014⁄NĐ-CP ngày 22⁄09⁄2014 của Chính phủ về thu hút cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ là người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động khoa học và công nghệ tại Việt Nam 13/07/2015
65/2014/QH13 Luật Nhà ở số 65⁄2014⁄QH13 ngày 25⁄11⁄2014, có hiệu lực từ ngày 1⁄7⁄2015 và Nghị định số 99⁄2015⁄NĐ-CP, ngày 20⁄10⁄2015 quy định và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đã tháo gỡ được cơ bản những vướng mắc trước đây, đáp ứng được nguyện vọng của đông đảo người Việt Nam định cư ở nước ngoài (NVNĐCONN) có nhu cầu sở hữu nhà ở và nhận quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam. 25/11/2014
97/2014/NĐ-CP Nghị định 97⁄2014⁄NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 78⁄2009⁄NĐ-CP ngày 22⁄09⁄2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam 17/10/2014
87/2014/NĐ-CP Nghị định 87⁄2014⁄NĐ-CP của Chính phủ quy định về thu hút cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ là người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động khoa học và công nghệ tại Việt Nam 22/09/2014
08/2010/TT-BTP Thông tư 08⁄2010⁄TT-BTP của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn mẫu giấy tờ về quốc tịch và mẫu sổ tiếp nhận các việc về quốc tịch 25/03/2010
78/2009/NĐ-CP Nghị định 78⁄2009⁄NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam 22/09/2009
19/2008/CT-TTg Chỉ thị về việc tiếp tục tăng cường triển khai thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ về công tác với người Việt Nam ở nước ngoài 06/06/2008
17497/BTC-TCHQ Công văn về việc hướng dẫn làm thủ tục đối với tài sản di chuyển của Việt kiều hồi hương 25/12/2007
77/2007/QĐ-BTC Quyết định 77⁄2007⁄QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí xử lý hồ sơ cấp giấy miễn thị thực cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài 31/08/2007
135/2007/QĐ-TTg Quyết định 135⁄2007⁄QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế về miễn thị thực cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài 17/08/2007
Luật Người lao động Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 01/07/2007
107/2007/NĐ-CP Nghị định 107⁄2007⁄NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Cư trú 25/06/2007